Facebook konkurrence vilkår og betingelser

Betingelser for deltagelse i Facebook-konkurrencen " Fotokonkurrence".

§ 1 Almindelige bestemmelser

1. Arrangøren af "Fotokonkurrence" er zooplus SE, Sonnenstr. 15, DE-80331 München, HRB 125080.

2. Arrangøren erklærer, at konkurrencen på ingen måde er sponsoreret, godkendt, administreret af eller knyttet til en tredjepart, der ejes af Facebook. Facebook påtager sig intet ansvar for konkurrencen. Alle spørgsmål, kommentarer, klager og krav i forbindelse med konkurrencen skal rettes til arrangøren og ikke til hverken ejer eller administrator for Facebook. Den foregående ansvarsfraskrivelse påvirker ikke arrangørens ansvar over for deltageren i konkurrencen i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

§ 2 Konkurrencens varighed

Konkurrencen starter den 24/01/2024, kl. 10:00 og slutter den 28/01/2024, kl. 23:59 (herefter "konkurrenceperioden").

§ 3 Udvælgelseskomitéen

1. For at sikre en korrekt tilrettelæggelse og afvikling af konkurrencen, vurdering af rigtigheden af de indsendte konkurrenceværker, samt vurdering og udvælgelse af de tildelte konkurrenceværker og prisvinderne, skal arrangøren nedsætte en udvælgelseskomité bestående af repræsentanter for arrangøren.

2. Udvælgelseskomitéen består af 3 personer.

§ 4 Konkurrencens deltagelsesbetingelser

1. Deltagelse i konkurrencen er frivillig og gratis.

2. Konkurrencen er åben for fysiske, myndige personer, der har deres bopæl i Danmark, og som har fuld juridisk rets- og handleevne.

3. Du må kun deltage i konkurrencen i dit eget navn, dvs. det er ikke tilladt at oprette en deltagelsesprofil og foretage konkurrenceregistreringer på vegne af tredjemand.

4. Medarbejdere, medlemmer af de styrende organer og repræsentanter for arrangøren og andre tredjeparter, der er direkte involveret i forberedelsen og gennemførelsen af konkurrencen, samt personer, der permanent arbejder med ovennævnte på andre grundlag end beskæftigelse, som såvel som deres nærmeste familiemedlemmer, dvs. slægtninge i stigende og faldende linje, søskende, ægtefæller, ægtefællers forældre, personer, der lever sammen med dem i et ægteskabslignende forhold og personer, der er i et adoptionsforhold med dem, må ikke deltage i konkurrencen.

5. Deltagelse i konkurrencen og den dertil hørende udlevering af personoplysninger er fuldstændig frivillig. En person, der ønsker at deltage i konkurrencen (i det følgende"deltager"), skal

a. gøre sig bekendt med og acceptere vilkår og betingelser for konkurrencen som angivet i disse deltagelsesbetingelser

b. notere sig arrangørens privatlivspolitik, som kan ses på https://www.zooplus.dk/info/legal/privacy

6. Konkurrencen er åben for personer, der har deres egen Facebook-profil, oprettet og vedligeholdt i overensstemmelse med Facebook vilkår og betingelser (i det følgende "brugerkonto") og en internetforbindelse. Det er ikke tilladt for en deltager at deltage i konkurrencen via en fiktiv brugerkonto, det vil sige en konto, der er baseret på andre personlige oplysninger end de faktiske personlige oplysninger om den fysiske person, der driver kontoen.

§ 5 Grundlæggende regler og procedure for konkurrencen

1. Konkurrencen gennemføres i Facebook-opslaget på fan-siden "zooplusdk" på Facebook under linket https://www.facebook.com/dk.zooplus/ (i det følgende "fanside").

2. Deltagerens opgave er at give fansiden et like, samt dele et billede af deltagerens kunst i en kommentar under konkurrencens Facebook-opslag offentliggjort på fansiden (herefter "kunstværk").

3. Hver deltager kan indsende mere end ét kunstværk, men kun ét kunstværk fra en deltager kan præmieres. Deltageren kan kun deltage i konkurrencen fra én brugerkonto, uanset hvor mange brugerkonti vedkommende har på Instagram.

4. Kun kunstværker kan indsendes til konkurrencen, som

a. er relateret til konkurrencen

b. overholder bestemmelserne i disse deltagelsesbetingelser

c. deltageren har ophavsrettigheder til

d. ikke indeholder varemærker, repræsentationer af tredjemand, reklame- og salgsfremmende budskaber fra konkurrerende virksomheder

5. Kunstværker, der ikke overholder bestemmelserne i disse deltagelsesbetingelser, udelukkes fra deltagelse.

6. Deltageren erklærer, at det kunstværk vedkommende har indsendt ikke indeholder noget indhold, der overtræder gældende lov eller støder mod almindelig moral, især at det ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsret, retten til eget billede, retten til privatlivets fred, og at det ikke tilskynder til vold og intolerance, ikke har noget indhold, der er chikanerende, stødende, vulgært, obskønt, stødende for andres følelser, herunder religiøse følelser, at det ikke skildrer vold eller racistisk indhold, krænker privatlivets fred eller på anden måde er upassende, eller promoverer tredjepartsindhold.

7. Kunstværker, der er optaget i konkurrencen, kan i overensstemmelse med § 8 i disse deltagelsesbetingelser bruges til arrangørens salgsfremmende aktiviteter. Arrangøren forbeholder sig retten til at fjerne et kunstværk offentliggjort på fansiden, hvis det ikke overholder bestemmelserne i disse deltagelsesbetingelser eller af andre vigtige, begrundede årsager.

8. Udvælgelseskomiteen kan frit bedømme konkurrencens værker under hensyntagen til konkurrencens tema, samt kunstværkets originalitet, opfindsomhed og kreativitet. Den skal udvælge 1 kunstværk blandt alle kunstværker, der er indsendt i løbet af konkurrenceperioden, der skal præmieres (herefter "belønning").

9. Vinderen af konkurrencen er den deltager, som udvælgelseskomiteen anser for at være bedst.

10. Konkurrencens resultat vil blive annonceret på fan-siden zooplusdk inden for 5 hverdage efter konkurrencens afslutning, og konkurrencens vinder (i det følgende "vinder") vil blive underrettet om det direkte i private Facebook-beskeder, som deltageren hermed indvilger i at modtage.

11. Deltageren accepterer, at vedkommendes fornavn og efternavn (eller kaldenavn) vil blive offentliggjort i kommentaren under indlægget på fansiden zooplusdk med det formål at offentliggøre konkurrencens resultater.

12. For at bekræfte deltagelse i konkurrencen og modtage præmien skal vinderen kontakte arrangøren inden for 3 dage efter enten vinderlisten er offentliggjort på Facebook eller vinderen har fået den private Facebook-besked. Kontakten til zooplusdk kan ske via privat besked eller på e-mail via service@zooplus.dk, så vinderen kan udlevere de oplysninger, der er nødvendige for, at præmien kan sendes, såsom for- og efternavn og den nøjagtige postadresse. Hvis vinderen ikke bekræfter sin deltagelse inden for den tid og i den form, der er angivet ovenfor, eller ikke oplyser navn og adresse til levering, så det bliver umuligt at levere præmien, eller giver falske oplysninger, mister vedkommende retten til at modtage præmien og præmien forbliver arrangørens ejendom.

13. Præmien kan kun leveres til Danmark.

14. Den præmie som forbliver arrangørens ejendom, kan udvælgelseskomitéen vælge at give til andre deltagere udvalgt i henhold til retningslinjerne i disse deltagelsesbetingelser.

§ 6 Præmier

1.  Præmien kan ikke forhandles eller ændres

2. Præmien kan ikke overdrages til tredjemand. Præmiens kontantværdi kan ikke udbetales eller ombyttes til en anden præmie. Vinderne har ikke ret til at kræve, at præmien har nogen særlig tilstand.

3.Præmien består af en pakke med produkter (f.eks. Cosma, Wolf of Wilderness, Vilmie, Tiaki) fra zooplus.

4. Præmien vil blive sendt af medarrangøren med en kurertjeneste til den adresse, som vinderen har oplyst, inden for 30 arbejdsdage efter at have modtaget vinderens leveringsadresse.

5. Hvis vinderen trækker sig fra præmien, forbeholder arrangøren sig ret til at tildele præmien til en anden deltager, der er udpeget af udvælgelseskomitéen.

§ 7 Arrangørens rettigheder og forpligtelser

1. Arrangøren forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen, fjerne et kunstværk fra fan-siden eller fratage en deltager retten til præmien, hvis deres handlinger er i strid med enten lov eller moral, kan skade tredjemands legitime interesser, eller modsiger bestemmelserne i disse deltagelsesbetingelser, især hvis:

a. de handler ikke personligt, men gennem tredjemand eller

b. de ikke er myndige

c. krav fremsættes af tredjemand i forbindelse med deres konkurrerende kunstværk, især med hensyn til offentliggørelse af en person, imens de er ved at færdiggøre deres kunstværk, eller krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

2. For at tydeliggøre tvivl vedrørende en deltagers deltagelse i konkurrencen, kan arrangøren kontakte deltageren via den kommunikationskanal, som deltageren har angivet (f.eks. via e-mail eller via Facebook), som deltageren hermed er indforstået med.

3. Arrangøren er ikke ansvarlig for rettidig overførsel og behandling af oplysninger forårsaget af driften af Facebook, tekniske problemer eller andre computerfejl, fejl i internetforbindelsen eller andre funktionsnedsættelser af teknisk art.

§ 8 Immaterielle rettigheder til kunstværkerne

1. Ved at deltage i konkurrencen erklærer deltageren, at vedkommende er kunstværkets eneste skaber (i det følgende også benævnt "værket"), og at vedkommende er berettiget til ubegrænset ejendomsret og personlig ophavsret til værket, som er udtryk for hans/hendes egen individuelle skabelse med original karakter og er fri for materielle og juridiske mangler, samt krav fra tredjemand.

2. I tilfælde af at ovenstående information viser sig at være uforenelig med den faktiske og/eller juridiske status, er deltageren, der har indsendt kunstværket, ene og fuldt ansvarlig og erklærer hermed, at han/hun skal bære alle relaterede skader, især dem, der er relateret til krav fra tredjemand. En sådan deltager skal også diskvalificeres og udelukkes fra konkurrencen, og hvis han/hun har modtaget præmien, er han/hun forpligtet til straks at returnere den til arrangøren eller tilbagebetale værdi tilsvarende markedsprisen.

3. Ved at indsende sit kunstværk overdrager deltageren en ikke-eksklusiv licens til arrangøren, uden vederlag, og det giver arrangøren ret til at bruge kunstværket, som er et værk i lovens forstand, med det formål at udføre konkurrencen og promoveringen i overensstemmelse med principperne og typerne af brug, der er anført nedenfor.

4. Den ikke-eksklusive licens til kunstværket overdrages uden territoriale, tidsmæssige (dvs. evige) eller kvantitative begrænsninger for følgende typer brug:

a. opbevaring og reproduktion af værket uanset medie og form

b. spredning af værket ved offentlig visning, gengivelse og tilgængeliggørelse af værket på en sådan måde, at enhver kan få adgang til det på et sted og tidspunkt efter eget valg, bl.a. på internettet, på arrangørens hjemmeside og sociale medier, samt på andre internetportaler, websteder og andre former for kommunikation, til promovering og reklame for arrangøren eller dennes produkter.

5. Deltageren hæfter fuldt ud i tilfælde af, at tredjemand fremsætter krav mod arrangøren i forbindelse med udnyttelsen af dennes rettigheder i henhold til disse deltagelsesbetingelser.

6. Deltageren er indforstået med, at arrangøren må offentliggøre det indsendte kunstværk på sin hjemmeside og i sociale medier og bruge det til sine annonceringsformål.

7. Deltageren accepterer, at hvis hans/hendes billede er en del af kunstværket, til arrangørens frie brug af hans/hendes billede til de formål, der er anført i deltagelsesbetingelserne.

8. Arrangøren forbeholder sig retten til at erhverve ophavsrettighederne til de tildelte kunstværker til alle typer brug uden territoriale eller kvantitative begrænsninger, der er kendt på tidspunktet for præmieoverrækkelsen, som især omfatter følgende typer brug:

a. opbevaring og reproduktion af værket - skabelse ved enhver metode, herunder tryk, reprografi, magnetisk optagelse og digitale teknikker

b. distribution af kopier, hvorpå værket er optaget - markedsføring, udlån, salg eller udlejning

c. formidling af værket, herunder offentlig præsentation, udstilling, fremvisning, gengivelse, udsendelse, genudsendelse og tilgængeliggørelse af værket for offentligheden på en sådan måde, at enhver kan få adgang til det på et sted og tidspunkt efter eget valg, herunder formidling på tryk, på tv, på internettet, herunder på arrangørens hjemmeside og på sociale medier (såsom, men ikke begrænset til Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat), samt på andre internetportaler, websteder, plakater, herunder plakater i stort format, samt i alle andre former for kommunikation, til promovering og reklame for arrangøren (herunder, men ikke begrænset til, film eller reklamer, udendørs reklamer, PoS-materialer), og for at identificere varer eller tjenester fra arrangøren, herunder en varemærkeansøgning eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder uden territorial begrænsning.

9. Arrangøren erhverver endvidere ret til

a. at ændre og modificere værket i dets helhed eller dets elementer, samt at skabe dets varianter, især at ændre værket i dets helhed eller dets elementer, eller at oversætte det

b. at distribuere det tildelte kunstværk anonymt og at overvåge den måde, værket bruges på

c. at udføre og bruge varianter af det præmierede kunstværk

10. Vinderen giver arrangøren tilladelse til at udøve sin personlige ophavsret inden for rammerne af anonym formidling af det præmierede kunstværk samt til at overvåge måden at bruge kunstværket på. Endvidere forpligter deltageren sig til ikke at udøve de personlige ophavsrettigheder til det præmierede kunstværk.

11. Arrangøren er berettiget til at bruge og disponere over varianterne af det præmierede kunstværk efter samme principper og til samme typer brug som i tilfældet med det præmierede kunstværk.

12. deltageren erklærer, at han/hun har gjort sig bekendt med det formål, hvortil det præmierede kunstværk skal anvendes, som angivet i deltagelsesbetingelserne, og at han/hun er indforstået med arrangørens anvendelse af kunstværket.

13. Deltageren hæfter fuldt ud over for arrangøren, hvis tredjemand påstår eller gør gældende, at arrangøren er ansvarlig i forbindelse med arrangørens brug af det præmierede kunstværk, som deltageren har erhvervet rettigheder til i henhold til bestemmelserne i deltagelsesbetingelserne.

14. På grund af det faktum, at deltageren kan blive tildelt prisen ved at deltage i konkurrencen under de betingelser, der er beskrevet i deltagelsesbetingelserne, er deltageren ikke berettiget til yderligere vederlag for tildeling af den ikke-eksklusive licens eller overførsel af ophavsret til de ovennævnte typer brug og for at give samtykke til at bruge de personlige ophavsrettigheder til det præmierede kunstværk.

15. Efter anmodning fra arrangøren er vinderen forpligtet til at indgå en skriftlig aftale om overdragelse af de ejendomsretlige ophavsrettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i disse deltagelsesbetingelser. Vinderen er ikke berettiget til yderligere vederlag på dette grundlag.

§ 9. Databeskyttelse

I det omfang der indsamles personoplysninger om deltagerne i løbet af konkurrencen, vil disse data kun blive indsamlet, behandlet og brugt til at gennemføre konkurrencen og vil blive slettet, når konkurrencen er afsluttet. Deltageren accepterer dette udtrykkeligt. Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes her. https://www.zooplus.dk/info/about/facebook-jatak-databehandling 

§ 10 Klager

1. Hver deltager har ret til at indsende klager over forløbet eller resultatet af konkurrencen i konkurrenceperioden, samt efter konkurrencens afslutning, men senest inden for 14 dage efter konkurrencens afslutning (i tilfælde af klager sendt med anbefalet post, er poststemplets dato afgørende).

2. Klager sendes med bemærkningen "Fotokonkurrence Facebook DK  2023 - Klage" til arrangøren zooplus SE's adresse, Sonnenstraße 15, 80331 München, med angivelse af emnefeltet i beskeden, samt via en privat besked, hvor modtageren er fansiden zooplus (dk) på Facebook

3. Klager vil blive behandlet af arrangøren inden for 14 (med ord: fjorten) dage efter modtagelsen. Deltageren vil blive informeret om arrangørens beslutning via e-mail eller anbefalet brev til den adresse, der er angivet i klagen.

4. Klagen skal indeholde navn og efternavn, adresse på den person, der indsender klagen, og en detaljeret beskrivelse af klagens årsager eller grunde, samt hvordan man havde tænkt sig at behandle klagen på.

§ 11 Afsluttende bestemmelser

1. Deltagelsesbetingelserne kan ses i konkurrenceperioden under indlægget om konkurrencen på fan-siden, eller på hjemmesiden under følgende link https://www.facebook.com/dk.zooplus/

2. Alle oplysninger om konkurrencen kan rekvireres ved at kontakte arrangøren gennem privat Facebook-besked via fansiden eller ved at sende en mail til service@zooplus.dk.

3. I sager, der ikke er reguleret af disse vilkår og betingelser, finder tysk lov anvendelse.

4. Alle tvister, der måtte opstå som følge af forpligtelserne i denne konkurrence, afgøres af almindelige domstole.

5. Arrangøren erklærer, at konkurrencen ikke er et hasardspil, et lotteri, et pari-mutuel-væddemål, et salgslotteri, et spil, hvor resultatet afhænger af tilfældigheder, eller enhver anden form for aktivitet, der reguleres af spilleloven.

6. Betingelserne for deltagelse træder i kraft på dagen for konkurrencens begyndelse.