Information – Forordning om digitale tjenester

Information – Forordning om digitale tjenester

Hvis og i det omfang zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Tyskland ("zooplus") leverer formidlingstjenester som defineret i art. 3(g) i forordning (EU) 2022/2065 (”DSA”), gælder følgende oplysninger:

Fælles kontaktpunkt for myndigheder:
I overensstemmelse med artikel 11 i DSA har zooplus udpeget følgende e-mailadresse som det eneste kontaktpunkt for direkte kommunikation med medlemsstaternes myndigheder, Kommissionen og Det Europæiske Råd for Digitale Tjenester i forbindelse med anvendelsen af DSA: klik her eller kontakt os på: DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Når du sender e-mails til DigitalServicesActSPC@zooplus.com, bedes du inkludere dit fulde navn og navnet på den myndighed, på hvis vegne du kontakter os. For at kontakte dig, har vi også brug for en e-mailadresse, som skal være tilknyttet den relevante EU-myndighed.

Dette kontaktpunkt er kun forbeholdt myndighederne.

Kommunikation med denne e-mailadresse kan foregå på tysk og engelsk, men hvis det er nødvendigt, vil vi arbejde sammen med dig for at imødekomme kommunikation på et andet sprog. Hvis du ikke kontakter os på vegne af en myndighed, bedes du søge efter det rette kontaktpunkt i vores kontaktsektion (https://support.zooplus.com/en/support/home) eller nedenfor, hvis du er modtager af zooplus’ tjenester.

Fælles kontaktpunkt for tjenestemodtagere:
I overensstemmelse med artikel 12 i DSA har zooplus udpeget følgende e-mailadresse som det eneste kontaktpunkt for direkte kommunikation for tjenestemodtagere: klik her eller kontakt os på: DigitalServicesAct@zooplus.com.

Når du sender e-mails til DigitalServicesAct@zooplus.com, bedes du inkludere dit fulde navn og navnet på den tjeneste, du er modtager af. Vi har også brug for en e-mailadresse for at kontakte dig.

Dette kontaktpunkt er kun forbeholdt modtagere af tjenesten.

Kommunikation med denne e-mailadresse kan foregå på tysk og engelsk, men hvis det er nødvendigt, vil vi arbejde sammen med dig for at imødekomme kommunikation på et andet sprog. Hvis du ikke kontakter os som modtager af tjenesten, bedes du søge efter det rette kontaktpunkt i vores kontaktsektion (https://support.zooplus.com/en/support/home).

Retlige repræsentanter
De retlige repræsentanter for zooplus i henhold til artikel 13 i DSA er:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Tyskland

service@zooplus.de

+49 89 211 29 211 (mandag til fredag kl. 8-19, lørdag kl. 8-14)

Rapporter og information om antallet af aktive tjenestemodtagere i gennemsnit pr. måned
Så snart zooplus har offentliggjort rapporter i henhold til artikel 15 i DSA, bliver de offentliggjort her.

Anmeldelsesmekanismer og handlepligt
Hvis du ønsker at underrette os om tilstedeværelsen på vores tjeneste af specifik information, som du anser for at være ulovligt indhold, bedes du bruge den formular, der er tilgængelig her og inkludere følgende:

(a) en tilstrækkelig underbygget forklaring på årsagerne til, at du hævder, at den pågældende information er ulovligt indhold; (b) en præcis angivelse af den nøjagtige elektroniske adresse på denne information, såsom den nøjagtige URL eller URL'er, og om nødvendigt yderligere oplysninger, der gør det muligt at identificere det ulovlige indhold, alt efter typen af indhold og den specifikke type hosting tjeneste; c) navn og e-mailadresse på den person eller enhed, der indgiver anmeldelsen, medmindre der er tale om information, der anses for at omfatte en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3-7 i direktiv 2011/93/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093); (d) en erklæring, hvori den person eller enhed, der indgiver anmeldelsen, bekræfter at den pågældende i god tro mener, at oplysningerne og påstandene deri er nøjagtige og fuldstændige.

Hvis og i det omfang zooplus' tjenester kvalificerer sig som tilhørende en »online platform« som defineret i artikel 3(i) DSA (p.t.: zooplus Vet Search), gælder desuden følgende oplysninger:

Internt klagebehandlingssystem
Hvis du ønsker at indgive en klage over den beslutning, der er truffet af zooplus efter modtagelse af en anmeldelse eller over følgende beslutninger truffet af zooplus på grundlag af, at informationen leveret af modtagerne udgør ulovligt indhold eller er i strid med zooplus‘ vilkår og betingelser:

(a) beslutninger om, hvorvidt adgangen til information skal fjernes eller hindres eller synligheden af denne skal begrænses;

(b) beslutninger om, hvorvidt ydelse af tjenesten til dig helt eller delvis skal suspenderes eller bringes til ophør;

(c) beslutninger om, hvorvidt din konto skal suspenderes eller lukkes;

(d) beslutninger om, hvorvidt muligheden for kommercielt at udnytte den information, du har leveret, skal suspenderes, bringes til ophør eller på anden måde begrænses, brug venligst følgende formular: [link]

Klagen kan, uden omkostninger, indgives inden for en periode på seks måneder efter modtagelsen af zooplus’ afgørelse.

Udenretslig tvistbilæggelse
Hvis du er modtager af tjenester fra zooplus som en online platform (som defineret i DSA), herunder enkeltpersoner eller enheder, der har indsendt anmeldelser, der er omfattet af de beslutninger, der er nævnt i ovenstående afsnit »Internt klagebehandlingssystem«, har du ret til at vælge ethvert udenretsligt tvistbilæggelsesorgan, der er blevet certificeret i overensstemmelse med Art. 21 (3) DSA med henblik på at løse tvister vedrørende disse afgørelser, herunder klager, der ikke er blevet løst ved hjælp af det interne klagebehandlingssystem, der henvises til i ovenstående paragraf.