Instagram konkurrence vilkår og betingelser

Deltagelsesbetingelserne for Instagram-konkurrencen "Nomad Tales Spirit rejsekølemåtte"

§ 1 Generelle bestemmelser

1. Arrangøren og sponsor af "Nomad Tales Spirit rejsekølemåtte" (i det følgende benævnt "konkurrencen") er zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München.

2. Arrangøren erklærer, at konkurrencen på ingen måde er sponsoreret, støttet, administreret af eller tilknyttet en tredjepart, der ejes af Instagram/Facebook. Instagram/Facebook påtager sig intet ansvar for konkurrencen. Alle spørgsmål, kommentarer, klager og krav i forbindelse med konkurrencen skal rettes til arrangøren og ikke til Instagrams/Facebooks ejer eller en administrator.

§ 2 Konkurrencens varighed

1. Konkurrencen starter den 23/05/2024 kl. 10:00 og slutter den 27/05/2024 kl. 23:59 (i det følgende benævnt "konkurrenceperioden").

2. Svarene på konkurrenceopgaven, der er nævnt i § 4, punkt 2, i vilkår og betingelser, skal indsendes i løbet af konkurrenceperioden, forudsat at dato, time og minut for offentliggørelsen af kommentaren med konkurrencesvaret under konkurrencens Instagram-post er gyldige.

§ 3 Betingelser for deltagelse i konkurrencen

1. Deltagelse i konkurrencen er frivillig og gratis.

2. Konkurrencen er åben for fysiske personer, der har bopæl i Danmark, som er myndige og har fuld rets- og handleevne.

3. Konkurrencen afholdes i Danmark.

4. Du må kun deltage i konkurrencen i dit eget navn, dvs. det er ikke tilladt at oprette en deltagerprofil og foretage konkurrenceregistreringer på vegne af tredjemand.

5. Ansatte, medlemmer af de styrende organer og repræsentanter for arrangøren, medarrangøren og andre tredjeparter, der er direkte involveret i forberedelsen og gennemførelsen af konkurrencen, samt personer, der permanent arbejder sammen med ovennævnte på et andet grundlag end beskæftigelse, samt deres nærmeste familiemedlemmer, dvs. slægtninge i op- og nedstigende linje, søskende, ægtefæller, ægtefællers forældre, personer, der bor sammen med dem i et ægteskabslignende forhold, og personer, der er i et adoptionsforhold med dem, må ikke deltage i konkurrencen.

6. Det er helt frivilligt at deltage i konkurrencen og den dermed forbundne afgivelse af personoplysninger. En person, der ønsker at deltage i konkurrencen (i det følgende benævnt "deltager"), er forpligtet til,

a. at gøre sig bekendt med og acceptere vilkår og betingelser for konkurrencen som fastsat i nævnte vilkår og betingelser for deltagelse;

b. at tage arrangørens privatlivspolitik til efterretning, som kan ses på https://www.zooplus.dk/info/legal/privacy.

7. Konkurrencen er åben for personer, der har deres egen Instagram-profil, der er oprettet og vedligeholdt i overensstemmelse med Instagrams vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "brugerkonto"), og som har en internetforbindelse. Det er ikke tilladt for en deltager at deltage i konkurrencen via en fiktiv brugerkonto, dvs. en konto, der er baseret på andre personlige oplysninger end de faktiske personlige oplysninger for den fysiske person, der driver kontoen.

§ 4 Vilkår og betingelser for konkurrencen

1. Konkurrencen gennemføres i Instagram-opslaget/Facebook-opslaget fra kontoen @zooplusdk på Instagram/zooplus (DK) på Facebook under linket https://www.instagram.com/zooplusdk/ https://www.facebook.com/dk.zooplus/ (i det følgende benævnt "fanside").

2. Deltagerens opgave er at

- Følg zooplus på @zooplusdk (IG) eller zooplus (DK) (FB)

- „Like” konkurrence opslag, og fortæl os i kommentarerne, hvad er navnet på deres kæledyr.

3. Hver deltager kan indsende mere end/et konkurrencebidrag, men kun ét konkurrencebidrag af selvsamme deltager kan præmieres. Deltageren kan kun deltage i konkurrencen fra én brugerkonto, uanset hvor mange brugerkonti han eller hun har på Instagram eller Facebook.

4. Der kan kun indsendes konkurrencebidrag:

a. som er relateret til konkurrencen;

b. som overholder bestemmelserne i nævnte vilkår og betingelser for deltagelse;

c. som deltageren har ophavsret til;

d. som ikke indeholder varemærker, repræsentationer af tredjeparter, reklamer og salgsfremmende budskaber fra konkurrerende virksomheder.

5. Konkurrencebidrag, der ikke overholder de bestemmelser, der er anført i disse deltagelsesbetingelser, vil blive udelukket fra deltagelse.

6. Deltageren erklærer, at det konkurrencebidrag, som han/hun har indsendt, ikke indeholder noget indhold, der er i strid med gældende lovgivning eller moralsk lovgivning, navnlig at det ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsret, retten til eget billede, retten til privatlivets fred, at det ikke tilskynder til vold og intolerance, at det ikke indeholder noget indhold, der er chikanerende, stødende, vulgært, obskønt, krænker andres følelser, herunder religiøse følelser, at det ikke skildrer vold eller racistisk indhold, krænker retten til privatlivets fred eller på anden måde er upassende eller promoverer tredjepartsindhold.

7. De til konkurrencen optagne bidrag kan i overensstemmelse med § 8 i disse deltagelsesbetingelser anvendes i arrangørens salgsfremmende aktiviteter. Arrangøren forbeholder sig ret til at fjerne et konkurrencebidrag, der er offentliggjort på fansiden, hvis det ikke overholder bestemmelserne i disse deltagelsesbetingelser eller af andre vigtige, begrundede årsager.

8. Vinderen trækkes tilfældigt blandt alle deltagere.

9. Resultatet af konkurrencen vil blive annonceret på fansiden inden for 5 arbejdsdage fra dagen for konkurrencens afslutning, og vinderne af konkurrencen (herefter "vinderne") vil blive underrettet herom direkte i private Instagram-beskeder, hvilket deltageren accepterer.

10. For at bekræfte deltagelsen i konkurrencen og modtage præmien skal vinderen kontakte arrangøren inden for 5 dage efter offentliggørelsen af listen over vindere eller afsendelsen af den private Instagram-besked via en privat besked på @zooplusdk-profilen og give ham/hende de oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere præmien, såsom for- og efternavn og den nøjagtige adresse. Hvis vinderen ikke bekræfter sin deltagelse inden for den tid og i den form, der er angivet ovenfor, eller ikke oplyser navn og leveringsadresse, hvilket gør det umuligt at levere præmien, eller giver falske oplysninger, mister vinderen retten til at modtage præmien, og præmien forbliver arrangørens ejendom.

11. Udlevering af præmierne sker kun inden for 20 dage.

14. Hverken arrangøren er ansvarlig for manglende levering af præmien som følge af, at vinderen ikke har modtaget præmien eller har oplyst forkerte adresseoplysninger. I dette tilfælde forbliver præmien arrangørens ejendom.

15. Præmierne, som forbliver arrangørens ejendom, kan af udvælgelseskomitéen tildeles andre deltagere, der er udvalgt i henhold til retningslinjerne i nævnte deltagelsesbetingelser.

§ 5 Præmier

1. Præmien kan ikke forhandles eller ændres.

3. Præmien består af et udvalg af følgende produkter: 

Præmien er Nomad Tales Spirit rejsekølemåtte.

2. Hver deltager kan maksimalt vinde én præmiepakke i denne konkurrence. Der vil være i alt 1 vinder i Instagram-konkurrencen och 1 vinder i Facebook-konkurrencen.

3. Præmien vil blive sendt af zooplus SE, inden for 20 arbejdsdage efter modtagelse af vinderens leveringsadresse.

4. Præmien kan ikke overdrages til tredjepart. Præmiens kontante værdi kan ikke udbetales eller ombyttes til en anden præmie. Vinderne har ikke ret til nogen særlig betingelse for præmien.

5. Hvis vinderen trækker sig fra præmien, forbeholder arrangøren sig ret til at tildele præmien til en anden deltager, der er udpeget af udvælgelseskomitéen.

§ 6 Arrangørens rettigheder og forpligtelser

1. Arrangøren forbeholder sig ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen, at fjerne et konkurrencebidrag fra fansiden eller at fratage en deltager retten til præmien, hvis deres handlinger strider mod loven eller sædeligheden, skader tredjemands legitime interesser eller strider mod bestemmelserne i disse deltagelsesbetingelser, især hvis:

a. de ikke handler personligt, men gennem tredjemand;

b. de ikke er myndige;

c. tredjeparter fremsætter krav i forbindelse med deres konkurrencebidrag, navnlig med hensyn til offentliggørelse af et billede af en person, der er optaget i konkurrencebidraget, eller krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

2. For at afklare tvivlsspørgsmål vedrørende en deltagers deltagelse i konkurrencen kan arrangøren kontakte deltageren via den kommunikationskanal, som deltageren har angivet (f.eks. via en privat besked på Instagram), hvilket deltageren er indforstået med.

3. Arrangøren er ikke ansvarlig for rettidig overførsel og behandling af oplysninger, der skyldes Instagrams drift, tekniske problemer eller andre computerfejl, fejl i internetforbindelsen eller andre forstyrrelser af teknisk art.

§ 7 Databeskyttelse

I det omfang der indsamles personoplysninger om deltagerne inden for rammerne af konkurrencen, vil disse oplysninger kun blive fastlagt, behandlet og anvendt med henblik på konkurrencens gennemførelse og vil blive slettet efter konkurrencens afslutning. Deltageren giver udtrykkeligt sit samtykke til dette. Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes her: https://www.zooplus.dk/info/legal/privacy

§ 8 Klager

1. Enhver deltager har ret til at indgive klager over konkurrencens forløb eller resultat i løbet af konkurrenceperioden samt efter konkurrencens afslutning, dog senest inden for 14 dage efter konkurrencens afslutning (ved klager sendt pr. anbefalet brev er datoen for poststemplet afgørende).

2. Klager skal sendes som anbefalet brev til arrangørens adresse: zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Tyskland med anmærkningen Competition Nomad Tales Giveaway May 2024 - Complaint i meddelelsens overskrift, samt som privat besked, hvor modtageren er fansiden @zooplusdk på Instagram.

3. Klager vil blive behandlet af arrangøren inden for 14 (med ord: fjorten) dage efter modtagelsen. Deltageren vil blive informeret om arrangørens beslutning pr. e-mail eller pr. anbefalet brev til den adresse, der er angivet i klagen.

4. Klagen skal indeholde navn, efternavn og adresse på den person, der indgiver klagen, og en detaljeret beskrivelse af årsagerne eller grundene til klagen samt den påtænkte måde at behandle klagen på.

§ 9 Afsluttende bestemmelser

1. Deltagelsesbetingelserne kan i konkurrenceperioden ses under konkurrenceindlægget på fansiden eller på hjemmesiden under følgende link: https://www.zooplus.dk/info/about/facebook_betingelser

2. Alle oplysninger om konkurrencen kan rekvireres ved at kontakte arrangøren via en privat Instagram-besked via fansiden.

3. I spørgsmål, der ikke er reguleret af disse vilkår og betingelser, gælder tysk lov.

4. Alle tvister, der opstår som følge af forpligtelserne i forbindelse med denne konkurrence, skal afgøres af den kompetente almindelige domstol.

6. Deltagelsesbetingelserne træder i kraft på dagen for konkurrencens start.